Pressupostos participatius

pressupostos-participatius

L’Ajuntament de Palma, a través de l’àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, du a terme la implementació dels pressupostos participatius amb l’objectiu principal de permetre l’empoderament del teixit associatiu i possibilitar la participació individual de qualsevol persona.

El passat dimecres, 28 de febrer, la Junta de Govern municipal va aprovar les Bases que regiran la convocatòria del procés de pressuposts participatius que, a iniciativa dels ciutadans i ciutadanes, es presentaran al Ple municipal perquè s’incloguin com a propostes d’actuació al pressupost de 2019.

Aquest procés es desenvoluparà entre els mesos de març i setembre de 2018 i suposa una continuació del procés iniciat l’any 2016.

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic d’aquest procés es reserva amb càrrec
al pressupost de 2019 i exercicis posteriors, en cas que la durada d’execució ho requereixi,
una quantia màxima de 1.500.000,00€

D’aquesta quantitat, es reserven 600.000,00€ per a les propostes d’àmbit territorial del
conjunt de la ciutat.

La quantia restant de 900.000,00€ es distribueix entre els 5 districtes, de forma proporcional i ponderada, en funció dels següents criteris:

 • Necessitats de caire social, basant-se en un informe previ de l’Àrea de Benestar i
  Drets Socials, amb una ponderació del 30%
 • Població, amb una ponderació d’un 30%
 • Territori, amb una ponderació del 25%
 • Equipaments públics, amb una ponderació del 15% (casals de barri, biblioteques
  municipals, equipaments esportius municipals, escoletes municipals, CEIP, IES i
  centres de salut)

Amb aquesta distribució, es reserven:

 • 61.576,52 € per a actuacions al districte de Centre
 • 198.081,95 € per a actuacions al districte de Ponent
 • 187.550,84 € per a actuacions al districte de Nord
 • 247.608,38 € per a actuacions al districte de Llevant
 • 205.182,31 € per a actuacions al districte de Platja de Palma i Pla de Sant Jordi

Es reforcen els espais de debat i consens de les propostes presentades potenciant la intervenció del Consell Social de la Ciutat, dels consells territorials de districte i dels consells de barri.

Per a superar la limitació temporal, s’han ampliat el terminis de les actuacions.

Es fa un major esforç d’informació, amb un augment dels mitjans per a acostar tot el procés a la ciutadania.

El procés de 2018-2019

Es va iniciar amb la presentació, el debat, l’esmena i l’aprovació del projecte de Bases al Consell Social de la Ciutat durant els mesos de desembre, gener i febrer.

Les Bases es varen aprovar per Junta de Govern el 28 febrer.

Durant els mesos de febrer-març se’n preveu la presentació i la difusió als consells territorials de districte i consells de barri, perquè en tinguin coneixement i com a punt de naixement i debat de les propostes d’actuacions, tant entre associacions i entitats ciutadanes com entre ciutadans a títol individual.

S’obrirà un termini de l’16 de març al 8 d’abril de 2018 per a presentar les propostes ciutadanes.

Del 9 al 30 d’abril, les propostes que s’hagin presentat seran filtrades, d’acord amb els requisits marcats per les Bases, es publicaran perquè tothom en tingui coneixement i se’n proposarà el debat i l’impuls al Consell Social de la Ciutat i als consells territorials.

El 2 de maig es publicaran les propostes admeses.

Del 3 al 31 de maig es recolliran els suports ciutadans.

De l’1 al 12 de juny es duran les propostes per la seva aprovació al Consell Territorial de cada districte, on es decidirà quines passen a votació final.

Del 13 al 15 de juliol s’iniciarà el tràmit d’informe de les propostes que hagin rebut més suports ciutadans, es reformularan, s’aprovaran i es difondran.

Les propostes que hagin obtingut un major nombre de suports ciutadans es sotmetran a la fase de votació final del 16 de juliol a 16 de setembre.

Les propostes més votades, fins a esgotar el pressupost disponible, s’elevaran al Ple municipal perquè les aprovi i s’incorporin al Pressupost de despeses de 2019.

Com presento les propostes?

La presentació de propostes d’actuació és molt fàcil, només cal omplir un senzill formulari que trobareu en aquesta mateixa plana web.

Les propostes es poden presentar:

De forma presencial:

 • A les oficines d’Atenció a la Ciutadania.
 • A les oficines dels Districtes.
 • A les reunions dels Consells de Barri.
 • Mitjançant una unitat mòbil d’informació.

De forma telemàtica:

S’admet qualsevol proposta. Només s’exclouran aquelles propostes que no siguin de competència municipal o aquelles en que es donin alguna de les circumstàncies relacionades al punt 6 è. de les Bases que regulen el procés.

Com puc votar les propostes?

Les propostes es poden consultar a la pàgina web de Tu fas Palma. Per poder votar-les caldrà crear primer un compte d’usuari. Una vegada inscrits us apareixera un llistat amb tres tipus diferents de propostes que podreu votar:

 • Les propostes generals que afecten a tota Palma.
 • Les propostes generals que afecten al vostre Districte.
 • Les propostes concretes del barri on viviu.

Més a baix adjuntam les bases i el formulari de presentació on hi trobareu tota la informació.

Per demanar qualsevol aclariment o per a major informació, podeu escriure al correu:  pressupostparticipatiu@palma.cat i també per telèfon, al número 971 225 972

Documentació