Pressupostos participatius

pressupostos-participatius

L’Ajuntament de Palma, a través de l’àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, du a terme la implementació dels pressupostos participatius amb l’objectiu principal de permetre l’empoderament del teixit associatiu i possibilitar la participació individual de qualsevol persona.

El passat dimecres, 16 de gener, la Junta de Govern municipal va aprovar les Bases que regiran la convocatòria del procés de pressuposts participatius que, a iniciativa dels ciutadans i ciutadanes, es presentaran al Ple municipal perquè s’incloguin com a propostes d’actuació al pressupost de 2020.

Representen una continuació del procés de 2018 i recullen aportacions presentades als òrgans de participació territorial, tant als consells dels districtes com a la Permanent del Consell Social de la Ciutat.

Els canvis més significatius els poden resumir d’aquesta forma:

 • Pel que fa a la presentació de propostes es fa un incís en les propostes de actuacions específiques i/o programes d’actuació sectorial, amb finalitats socials, culturals o destinades a aconseguir Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Amb aquesta finalitat, es reserva la quantitat de 100.000,00 €, amb una limitació de 30.000,00 € per proposta, per actuacions competència de les àrees de Benestar i Drets Socials, d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics, d’Educació i de Participació Ciutadana destinades a afavorir a col·lectius amb necessitats especials, a mesures d’igualtat i d’integració social.
 • Es palesa la necessitat que les propostes de caire territorial tinguin com a beneficiària a la població d’aquest territori, i si no és el cas, es tractin com a propostes de tot Palma.
 • Es modifica el límit de les propostes d’àmbit de tota la ciutat, fixant-se en 250.000,00 € per proposta.
 • Es remarca que, quan les propostes aprovades requereixin d’un període d’execució superior a un any, es tramitaran amb els corresponents expedients de despesa pluriennals.
 • Es millora la redacció del procediment mitjançant el que els òrgans territorials proposen al Plenari municipal les actuacions acordades per a la seva incorporació als pressuposts municipals.

Al final de les Bases, hi figura el calendari d’execució, del que cal destacar que el període de presentació de propostes és del 1 al 23 de febrer, el de recollida de suports del 20 de març al 21 d’abril i el de votació final del 17 de juny al 15 de setembre.

En aquest calendari hi figuren dues fases en les que serà necessària la intervenció dels consells territorials de districte, que són:

 • Aprovació de les propostes que passen a votació final: del 29 d’abril al 10 de maig.
 • Proposta de les actuacions que s’elevaran al Ple d’aprovació del Pressupost: del 19 al 30 de setembre.

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic d’aquest procés es reserva amb càrrec al pressupost de 2020 i exercicis posteriors, en cas que la durada d’execució ho requereixi, una quantia màxima de 1.500.000,00€.

D’aquests, es reserven 500.000,00€ per a les propostes d’àmbit territorial del conjunt de la ciutat, amb una limitació de 250.000,00€ per proposta.

Quan les propostes aprovades requereixin d’un període d’execució superior a un any es
tramitaran amb els corresponents expedients de despesa pluriennals.

Es reserva la quantitat de 900.000,00€, distribuïda entre els 5 districtes, amb una limitació de 100.000,00€ per proposta, de forma proporcional i ponderada, en funció dels següents criteris:

 • Necessitats de caire social, basant-se en un informe previ de l’Àrea de Benestar i
  Drets Socials, amb una ponderació del 30%
 • Població, amb una ponderació d’un 30%
 • Territori, amb una ponderació del 25%
 • Equipaments públics, de forma inversament proporcional, amb una ponderació
  del 15% (casals de barri, biblioteques municipals, equipaments esportius
  municipals, escoletes municipals, CEIP, IES i centres de salut)

Amb aquesta distribució, es reserven:

 • 59.432,73€ per a actuacions al districte de Centre.
 • 193.104,53€ per a actuacions al districte de Ponent.
 • 188.566,75€ per a actuacions al districte de Nord.
 • 256.328,47€ per a actuacions al districte de Llevant.
 • 202.567,52€ per a actuacions al districte de Platja de Palma i Pla de Sant Jordi.

Es reserva també la quantitat de 100.000,00€, amb una limitació de 30.000,00€ per propostaper actuacions competència de les àrees de Benestar i Drets Socials, d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics, d’Educació i de Participació Ciutadana destinades a afavorir a col·lectius amb necessitats especials, a mesures d’igualtat, d’integració social i a aconseguir Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Calendari del procés de 2019-2020

 • Aprovació de les Bases per la Junta de Govern municipal: 16 de gener.
 • Presentació i difusió del procés: des de l’aprovació de les Bases, fins al 31 de gener.
 • Presentació de propostes: del 1 al 23 de febrer.
 • Validació o exclusió de propostes: del 25 de febrer al 15 de març.
 • Publicació de les propostes validades i excloses: 18 de març.
 • Recollida de suports ciutadans: del 20 de març al 21 d’abril.
 • Aprovació de les propostes que passen a votació final: del 29 d’abril al 10 de maig.
 • Informe, reformulació i valoració de les propostes que passen a votació final: del 13 de
  maig al 14 de juny.
 • Votació final de les propostes: del 17 de juny al 15 de setembre.
 • Escrutini de resultats: 18 de setembre.
 • Proposta de les actuacions que s’elevaran al Ple d’aprovació del Pressupost: del 19 al 30 de setembre.

Com presento les propostes?

La presentació de propostes d’actuació és molt fàcil, només cal omplir un senzill formulari que trobareu en aquesta mateixa plana web.

Les propostes es poden presentar:

De forma presencial:

 • A les oficines d’Atenció a la Ciutadania.
 • A les oficines dels Districtes.
 • A les reunions dels Consells de Barri.
 • Mitjançant una unitat mòbil d’informació.

De forma telemàtica:

S’admet qualsevol proposta. Només s’exclouran aquelles propostes que no siguin de competència municipal o aquelles en que es donin alguna de les circumstàncies relacionades al punt 6 è. de les Bases que regulen el procés.

Com puc votar les propostes?

Les propostes es poden consultar a la pàgina web de Tu fas Palma. Per poder votar-les caldrà crear primer un compte d’usuari. Una vegada inscrits us apareixera un llistat amb tres tipus diferents de propostes que podreu votar:

 • Les propostes generals que afecten a tota Palma.
 • Les propostes generals que afecten al vostre Districte.
 • Les propostes concretes del barri on viviu.

Més a baix adjuntam les bases de presentació on hi trobareu tota la informació.

Per demanar qualsevol aclariment o per a major informació, podeu escriure al correu:  pressupostparticipatiu@palma.cat i també per telèfon, al número 971 225 972

Documentació