Palma en bici

Palma és una ciutat perfecte per desplaçar-se en bicicleta. No només comptem amb bon clima la major part de l’any, sinó que a la nostra ciutat gairebé no hi ha desnivells ni s’han de recórrer grans distàncies. Això fa que cada vegada més persones s’animin a optar per la bicicleta, un transport molt més econòmic, ecològic i saludable que el cotxe.

Els avantatges d’aquest canvi de mitjà transport a dintre de la ciutat es veuen reflectits també en una reducció de la durada dels trajectes, menys contaminació acústica i una ocupació menor de la via pública del que suposen altres vehicles.

Bicicletes

Així i tot, és important recordar que els ciclistes tenen la responsabilitat de respectar la normativa vigent per tal d’evitar que es produeixin incidents i perjudicar a la resta de vehicles o vianants.

Per aquest motiu, us informem d’aquells punts més importants que cal tenir en compte a l’hora de gaudir de les nostres bicicletes.

Per on puc anar?

Els cicles poden circular per les següents vies: carril bici, vorera bici, calçada (incloent-hi ciclocarrers i carrers de residents), sendes ciclables.

Recordeu que no està permès circular per sobre de les voravies si no hi ha un traçat de carril bici o qualque senyal que ho permeti. Per les places, carrers per a vianants i les zones només per a vianants únicament es pot circular en horari nocturn (entre les 20 i les 10 hores) i els dies festius sempre i quan no hi hagi aglomeracions i recordant que la prioritat és sempre dels vianants.

Els menors de 12 anys, si no sobrepassen la velocitat dels vianats i van acompanyats d’un vianat adult, poden circular per les voravies, les places, els parcs i els jardins.

Circulació per ciclocarrers

Són els carrers que permeten completar els itineraris ciclistes. Per això es delimiten amb marques viàries a la calçada al centre del carril de circulació l’espai destinat a la circulació de cicles.

La velocitat de circulació de la resta de vehicles s’ha d’adaptar a la dels cicles i en qualsevol cas no es poden superar els 30 km/h. Tampoc es poden fer avançaments a cicles en el mateix carril de circulació.

Circulació per la calçada

Els cicles, circulant per la calçada, gaudeixen de les prioritats de pas previstes a les vigents normes de trànsit i han de respectar la senyalització horitzontal, vertical i semafòrica, si no hi ha una senyalització específica que ho restringeixi.

Quan devora la calçada hi ha algun tipus de via ciclista hi han de circular preferiblement, però poden utilitzar la calçada si no circulen a una velocitat anormalment reduïda ni entorpeixen el trànsit.

Circulació pels carrers residencials

Són les vies incloses en àrees senyalitzades amb el senyal vertical s-28/ (carrer residencial). En aquests carrers es permet la circulació del cicles a contrasentit, però en aquets cas no tenen cap prioritat de pas i han de circular a velocitat reduïda, com a màxim 10 km/h.

Circulació per les sendes ciclables

Vies per a vianants i cicles, segregades del trànsit motoritzat, i discorren per espais oberts, parcs, jardins, passeigs no urbans o bosc. El vianants tenen prioritat de pas i la velocitat màxima del cicles és de 15 km/h.

 

Tinc por a que em robin la bici. Puc fer res?

Sí, l’Ajuntament de Palma està adherit al Biciregistro, que és un sistema informatiu nacional de registre de bicicletes, propietat de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta. Compta amb la participació de la Direcció general de trànsit i Ajuntaments.

Ciudades por la bicicleta

Té un cost de 7€ per bicicleta i la vostra bicicleta quedarà registrada a la zona geogràfica que hagueu seleccionat.

Biciregistro està associat a un sistema de cerca de bicis en el qual exerceixen un paper fonamental el “llistat de bicicletes desaparegudes” i el “llistat de bicicletes localitzades”

La disminució de robatoris s’aconsegueix gràcies a un registre normalitzat i únic per a cada bicicleta, que recull totes les dades en un llistat a nivell nacional, i identifica cadascuna de les bicis a través d’uns adhesius de registre, podent-se reforçar amb un marcatge físic opcional complementari i aconsellable.

Biciregistro atorga a cada bicicleta un codi de registre que a més figura en els adhesius de registre. Aquests adhesius estan fabricades en material de molt difícil extracció que, en cas d’agressió, deixa el codi gravat en el bastidor, visible sota llum ultraviolada.

El registre de bicicletes dificulta el comerç il·legal i possibilita la recuperació d’una bicicleta robada o extraviada, tot això a través de les eines que es posen a disposició a la web Biciregistro, ja que tots poden comprovar si una bicicleta està registrada o no i deixar informació en l’historial. Aquesta funcionalitat és molt important per afavorir la col·laboració de les forces i cossos de seguretat i de tallers i tendes de bicicletes.

Com es fa?

  • Després heu de validar el registre: l’usuari acudirà a l’oficina validadora (Negociat ORA-Acire a l’edifici de la Policia Local a l’Av. Sant Ferran de 08.30 h a 14.00 h) on es comprovaran les seves dades mitjançant presentació del DNI o altre document vàlid i també es comprovarà que s’ha fet el pagament i se li entregarà el kit amb el número de registre que es consignarà a la base de dades i es validarà el registre.

Normativa vigent i altres documents

A continuació teniu tota una sèrie de documents referents a normativa, traçats de carril bici, etc…

Voldria saber més…

Si voleu tenir més informació sobre la circulació en bicicleta o altres aspectes referents a mobilitat podeu trobarla a la web de Mobil Palma.